پنج شنبه ، چهارم دی ماه

بگذار این صفحه باز باشد. حس خوبی است.حتا خوانندگانی کمتراز انگشت های یک دست داشتن هم خوب است.همه ی نظر های خصوصی خوب است.همه ی کامنت های نامربوط که حذفشان می کنی هم خوب است.امروز بعداز مدت ها ، بعداز یک ترم اولین پنج شنبه ای است که در خانه هستی.اگرچه روز همان روز است و همان دغدغه ها و تشویش ها. و دلواپسی های جدید. و دل نگرانی هایی برای تو. اما خوب است. انگار کمی کنار آتشی نشسته ای وگرم شده ای. آتشی که دود هم دارد. آتشی اندک وشاید رو به خاموشی. اما انگار یک لیوان چای کنار این آتش نوشیده ای وشعری خوانده ای حتا . بگذار تمام این روز همین گونه باشد و این صفحه هم باز.

/ 0 نظر / 23 بازدید