پنج دقیقه به دنیا ، دنیا جای غریبی است.انگار پنج دقیقه به هیچ است.خیابان از وقت ها پیش زنده است.خودت را ناگهان می یابی در تاریک و روشن پنجره ودیوار.هیچ چیز یادت نمی آید تا ثانیه هایی.پنج دقیقه به دنیا دقیقا همین  است.هیچ جای این قافیه ها تازه نیست.شاید تنها چای!

/ 0 نظر / 23 بازدید