اتاق هایی سرد .پنجره هایی از درخت.تمام چشم اندازهای تمام پنجره ها مه آلود است.وزش بادهایی که باران و مه را به تو می آورد.به پریشانی ات.سقف صدای باران ندارد اما پنجره ها انعکاس بارانند.شب .اتاقی کنار آتش می خواهم.

/ 0 نظر / 45 بازدید