حرف ها یمان را درخیابان ازدحام،خیابان آدم های بی حوصله،آدم های بی نگاه ،می گوییم. تو می گویی ومن گوش می کنم! این همه ابردر آسمان ناگهان از کجا آمد؟آمده اند پایین پایین،تا دل من،تا چشم های تو.

/ 0 نظر / 7 بازدید