ماشین ها که رد می شوند از خیابان می گویم کاش باران ببارد.مثل خوابم.زیاد.تمام نشود.شب خوب است دلم خواب بی پایان می خواهد

/ 0 نظر / 32 بازدید