خیابان...

 

همیشه

بعدهایی هست که به خود می گویم

همیشه نمی آیند

یک روزهایی فقط خوب است کنار بخاری ابله بخوانم

وبخوابم

چیزهایی دارد از یادم می رود.

خوب است یا بد؟

/ 0 نظر / 28 بازدید