می نویسم!

وسط این همه کتاب ،در هیاهوی  سرما وبرف ،در غیاب تو،که هنوز از بهار نشانی نیست

،با شور وشوقی که به سختی در خود زنده می دارم ،می نویسم!

...تا عادت کنم به ساده نوشتن ،با جزئیات معمولی معمولی،اما عمیق مثل گینزبورگ عزیز

مثل هاینریش بل...تا بتوانم از زندگی بنویسم،از تو که غایبی ...

/ 0 نظر / 7 بازدید