شما هستم.آدمی دیگر.افتاده بر جاده ای.راه عبور دیگران .حرف می زند .بسیار.گرما آزارش می دهد.و خواستن.و نخواستن.شما هستم.گاه یا بسیاری هم تو.بعدهای بعد را تلخ می چشد.می داند نباید.اما تا تهش می جود.

/ 0 نظر / 25 بازدید