می خواهم...

یک بیابان باشد.داغ آفتابی.یک کاروان باشد.تو هم وسط آن کاروان.بروی و بروی وبروی.گاهی آتشی باشد وشب هایی که ستاره باشد.گاهی شب ها هم بروی.زیر نور ستارگان آسمان کویر.خواب کنار آتش باشد.خوابی از خستگی و رفتن.خواب شوق رسیدن.خواب سرما و پتو .خواب انتظار....بیابان باشد گاهی و رفتن.آتشی و شوقی .آفتاب باشد.رفتن باشد.رسیدن باشد.وباز رفتن...

/ 0 نظر / 22 بازدید