می نویسم وپاک می کنم.می نویسم وپاک می کنم.انگار درجایی از دنیا از کسی رنجیده باشم.عمیق ودردناک.انگارفراموش نمی توانم بکنم. انگارسخت باشد.چرا... 

/ 0 نظر / 25 بازدید