همه مان بازیگریم.به ما گفته اند مثل ما باشید وما داریم جان می کنیم که نباشیم اما هستیم.می خواهیم برویم.جانمان در می آید برای رفتن اما ایستاده ایم و نگاه می کنیم.باید حرفی بزنیم اما سکوت می کنیم.باید گریه کنیم اما لبخند می زنیم ما بی چارگان!

/ 0 نظر / 24 بازدید