جایی باید باشد.جایی وسط این زمین و آسمانش.جایی میان سکوت های اجباری ، باید گفت های از روی وظیفه.جایی که وقتی می خواهی سکوت کنی سکوت کنی.نگاه کنی.نخواهی.نیایی.جایی میان خودت و خودت.جایی بدون دلتنگی برای کسی.جایی که راهش شلوغ نباشد از این همه چشم.دست.حرف.جایی باید باشد که خودت را بمانی همانجا.جایی که دلت بخواهد.

/ 0 نظر / 24 بازدید