صدا.صدا.صدای من در خودم.صدای آدم های دور و نزدیکم.می روم بنویسم کسی گشنه است.می روم بنویسم کسی مرا برای خوابش می خواهد.می روم بنویسم کسی مرا برای شنیدن حرف هایش می خواهد.می روم بنویسم درمن چاهی فرو می ریزد.صدای دستگاه ها.صدای ماشین ها.باید مدفون شوم که همه رهایم کنند.که سکوت به من برسد.خلوت من لعنتی وجود ندارد.خلوت منی که آدم نیستم.خلوت منی که لذت نمی برم .خلوتی منی که کسی برای خودش نمی خواهدش.بروم.ازهمه کس بروم.از همه چیر.بروم.این صدا را درخود خفه کنم.این حس را.فقط نگاه کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید