غایب ...

از خیابان های، از ردپاهای، از نفس های، از دست های، از امشب های، از چشم های، از واژه های کسی.

/ 0 نظر / 33 بازدید