مرگ

بی خبرانه باشد.بی حضور.بی درد ودریغ و اما.یک خاموشی باشد.مثل تاریک شدن ناگهانی یک اتاق.بی بعد و فردا باشد.بی آدمیان باشد.آنسو نداشته باشد.واگر هم باشد هرگز خبری از این سو نباشد.یک   جدایی کامل.یک سکوت.یک تمام شدن بی بازگشت.یک صبوری بی انتها.یک پذیرش بی اصرار .بی ترس.بی امید.کاش...

/ 0 نظر / 28 بازدید