پاییز

امروز شهریور است نمی دانم چندم می دانم آدم ها می خوانند می نویسند نمی پذیرند من

نمی شناسمشان اسم ها ورسم ها برایم آشنا نیست اما می دانم هستندوخوشحالم

کسانی تو دنیای دوروبرم دارند نفس می کشند اگرچه من خیلی از آنهاوحال وهوایشان دور

افتاده ام اما خیلی خوبه که حس کنی می شود آرام آرام به راه افتاد درهمین حوالی پاییز٨٩

/ 0 نظر / 7 بازدید