کجا نشان سفر ناتمام خواهد ماند؟!

که بشود.که بیاید.که بروی.که بنویسی.که نمانی.که بگویی.یا حتا نگویی.که نگذری.که بدانی...بعداین همه سال نمیدانی چه سال های دیگری هم هست اما هنوز همان است.همان انبوه که هایی که تکرار می شود! تکرار می کنی وازهیچکدامشان نمی گذری.نمی گذرند.وانتهای دنیا که شب می شود هنوز نمی دانی چرا روز خواهد رسید؟ چرا؟؟

/ 0 نظر / 29 بازدید