حاضر

نام توغایب است

چشمانت از روزهایم

ازسایه سار درختی که تمام رعنایی توبود

ازلبخندی که تنها  توبودی

روزهایی که از تو بر می خاست

درتو می مرد

نام تو غایب است ...

/ 0 نظر / 9 بازدید