بیا

برویم شمس.برویم دریای از کنار جاده حتی.برگشتن ها ساندویچ بخوریم. رفتن ها سنگ های زیر پا را ببینیم. برویم درخت.برویم حرف.

/ 0 نظر / 16 بازدید