تمام ناتمام من

نخوانده ای مرا هنوز! هیچ واژه ای از من دیگر به چشم تو نمی آید.تمام شده ام.واژه هایم را ،همه شان را تمام کرده ام برای تو،بگو با کدام واژه،کدام شعر دوباره بگویم دلم را ؟تو تمام مرا خوانده ای وکنارم گذاشته ای!کاش همه ی واژه هایم را ،تمام دلم را نمی نوشتم!

/ 1 نظر / 8 بازدید
پریسا

اگر قرار بود واژه ها میان من و تو باشند این فاصله دورمان میکرد...وقتی واژه ها نباشند به هم نزدیک تریم!... هیچکس هیچوقت کنارت نمیگذارد...[گل]