چقدرخوب است که بدانی یک جای دیگر این دنیا روزگار بهتر است.شاید ته ته همان جنگل هایی که دور دور است و سنجابی دارد برای خودش می چرخد.وآتشی روشن است.چقدر خوب است که ببینی آه چه خوب است که  تواین مبل را این جا گذاشته ای برای تسلای خاطر من که خسته ام.چقدر خوب خوب خوب است که دلت بگوید شاید تو همان کوهنوردی هستی که همین الان دارد چادرش را در غریب ترین جای این عالم برپا می کند.چقدرخوب است که بدانی فردا جمعه است باوجود همه شنبه ها و روزهای دیگر. می خواهم همین جای این ها بمانم.

#می خواهم (یک سرخپوست درآستارا) ی نجدی رابخوانم.هزارمین بارم بشوتد

/ 0 نظر / 24 بازدید