خیابان...

پراست از آدمی.واژه ها درهوا موج می خورند.واژه هایی معمولی یا عجیب.درصداها یا در خاموشی.واژه ها خیابان را پر کرده اند...

/ 0 نظر / 31 بازدید