...چه انبوه اند مشکلات زندگی ما، وچه اندک اند کسانی که آن را مشکل خود بدانند وغالبا می بینم که افراد، زندگی را چون قابی خالی ازعکس به گردن انداخته اند ودرخیابان ها پرسه می زنند بی آن که فکرکنند ممکن است مورد تمسخر قرار گیرند ؛ چون دیگران هم هر یک قابی خالی به گردن از برابرشان می گذرند! کمدی -تراژدی؟...

نون نوشتن.محموددولت آبادی

/ 0 نظر / 23 بازدید