تا...

تاچشم می گردانی جامه دگر کرده اند

وقتی که روز ها رانیستی

دررفت وآمدی بیهوده

جامه دگر کرده اند

تاچشم می گردانی

درختان

#
/ 0 نظر / 7 بازدید