من خمش کردم...

سر می رود سکوت از من. از ذهن. از زندگی.سر می رود سکوت.انگار دنیا،زیر دنیایی از واژه مدفون است.انگار دنیا ،همان دنیای واژه های گم شده درسکوت است...سر می رود سکوت از من در وفور واژه ها.

/ 0 نظر / 35 بازدید