امروز سکوت میان کلمه های ما  چشم هایی که گویی در تاریکی هم نگاهم می کنند

در تاریکی این فضاهای مجازی  همه آن جان کلام بود همان حرفی که از گفتن آن

عاجزیم ...کوهستان با همه ی دغدغه های درونی ام  تنها حضور بود وبس!

/ 1 نظر / 7 بازدید
dragonfly

دلم گرفته از اين روزها دلم تنگ است/ ميان ما و رسيدن هزار فرسنگ است