می دانم پروازی نبوده است.این قدم های تاتی هم چیزی از سر اجبار.که کمی جلوتر.که برو.که آفرین! هرچه بوده همان بوده یا همین! 

/ 0 نظر / 44 بازدید