ساده است...

کافی است حرف ها را بنویسی.حرف های هر روزه ی خودت با دیگران را.حرف های دیگران با خودشان.با دیگرانشان شاید گاهی واژه به واژه را شاید گاهی بخشی از آنها را.اتفاقی افتاده باشد یانه.همان حرف های معمولی را.همان حرف های خاص را.بنویس.از شرشان خلاص می شوی.از شر همه شان.

/ 0 نظر / 27 بازدید