خرگوش بودن خوب است.نگاه کردن به امواج سنگین خوب است.دراز کشیدن واز پاهای خویش عکس گرفتن هم خوب است.خندیدن خوب است.درحیاط بزرگ یک قصر قدیمی راه رفتن یا حتی دویدن خوب است.شب ها خواب خوب است.رسیدن یا نرسیدن به صبح خوب است.دلتنگ مثنوی بودن هم خوب است.بازی کردن هم...فکر می کنم هزاران چیز خوب است .

/ 0 نظر / 24 بازدید