سنگ

باخود در دویدن.باخود در سکوت. باخود درتاریکی.باخود در هیچ.با خود درخستگی.با خود درسقوط.با خود در برخاستن.با خود در درد.با خود در رنج...

/ 0 نظر / 23 بازدید