سفر

امشب تمام راه سفر پر است از ماه وشاخه های درختانی ناشناس ،امشب مهربانی نسیم است وشانه های من ،امشب کلمات ساده اند وروشن مثل خنده های تو،دست های تو،مثل تو...

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهسا

تمام راه پر است از خنده های من...؟؟

elham

like very like