شعری از رسول یونان

از ما... تو بی بدیل بودی اما ،ما فراوان و بیهوده وتلخی قصه از اینجا آغاز می شد از ما گذشتی مثل ماه از پنجره های تاریک تو همه چیز ما بودی و ما هیچ چیز تو نبودیم!

/ 0 نظر / 11 بازدید