درد

مثل واژه هایی که شب بامن به خواب می آیند، مثل واژه هایی که خود تنها می دانم هزوارش چیستند.مثل ندانستن هایی که خود می دانمشان، مثل نسیمی که می گوید بعدهایی دیگر نیست ، مثل متن این خیابان و حاشیه ی زندگانی ما ، مثل کسانی که در من هستند، مثل پذیرفتن هایم.با من است.

/ 0 نظر / 42 بازدید