مرا مپرس که چونی...

مدتهاست اینجا نبوده ام.نخوانده ام.ننوشته ام.بی حوصله بوده یا نبوده ام.حتی مدتهاست عکس نگرفته ام.خوب عکس نگرفته ام.اگرچه دوستان اینستایی را بسیار دوست دارم.تاسیان و مینا منصور را.ساما را.سامای عکاس را بیشتر.وبعد نشنال را. مریم ترابی را.آدم هایی را که فقط عکس هایم را می بینند ومن هم فقط عکس هاشان را.کاری به کارهم نداریم.تنها کار داریم به لحظه های خوش عکس هامان.لحظه های خو ش عکاسی هامان برای ایتستاگرام دلتنگ می شوم.اگرچه این روزها کمتر به سراغش می روم.دلم شمال می خواهد.زیاد

/ 0 نظر / 35 بازدید