وقت هایی فقط است.فقط فقط.خداحافظی می کنی که بروی و بغصت را بمیری.از ازدحام این همه آدم می ترسی.از زندگی های این همه...دلت نشستن یک گوشه می خواهد.دلت دراز کشیدن وسط خیابان می خواهد.دلت یک جای سوم.دلت نمی خواهد.اما دنیا نه به خواستن هایت هست نه به نخواستن هایت ...

/ 0 نظر / 30 بازدید