حضور

آهسته آهسته،آشکارتر از همیشه،بی بدیل وحتمی سر می رسد.نه !ایستاده بر درگاه خانه هامان ،در سکوت نگاهمان می کند.او کار خود را می کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید