ترا

ترایادداشت می کنم

روی همین کاغذپاره ها

درلحظه هایی که فرصتی است

ترایادداشت می کنم

ومی گذارمت توی کیف

تادرخیابان

مغازه ها مدرسه ناگهان به یاد بیایی

مثل شعری که سال ها پیش خوانده ام

اماتنهاوازه هایی ازآن رابه یاد می آورم

یا نه حتی وازه ها که آهنگی

حرفی یاتنها حسی از آن باقی مانده است

تا ناگهان به یاد بیایی

آن گاه که بایدونباید

ترایادداشت می کنم

گوشه ی این کاغذها

می گذارمت ته کیف...

نه روی یخچال  نه

بگذار همان جابگذارمت

تورا یادداشتی که همیشه

تکرار می شوی

89/4/1

/ 0 نظر / 3 بازدید