دانه باشی ، مرغکانت برچنند

در دنیاهایی من نیستم.ابدی نیستم.هرگز نیستم.چه خوب است.در دنیاهایی من ناشناخته ام.نامعلوم.بی اسم.در دنیاهایی من هستم! نخواهم هم هستم.در دنیاهایی معلومم.زیاد...نمی خواهم!

/ 0 نظر / 34 بازدید