کسی نمی داند

خستگی ممکن است تو را به کار وادارد. که ناگهان بروی سراغ ظرف ها وبعد کف آشپزخانه.بعد شستن روکش تشک های مبل.بعد ناگهان دلتنگ کوچه هایی درهوایی مه آلود بشوی.وکفش هایی پاره.خستگی ممکن است بکشاندت به خواب به خیابان به خیال به خودخستگی...به خود خود خستگی..دیروز خیابان ها شادت نمی کنند.کسی سراغ خودت را نمی گیرد.خودت هم

/ 0 نظر / 23 بازدید