از کوهها ، هجوم کوهها و درخت ها، شوق زلالی چشمه ، عمق بی پایان آب ها، لرزش دانه دانه ی برگه ها در نسیم ، شرم شبانه ی ستاره ها ، درخشش جرقه ی هیزم ها در خنکای کوهستان، هراس دارم.هراس ویران شدن خواستن هایم.هراس وانهادگی.نقطه 

/ 0 نظر / 39 بازدید