همین

خب اینجا تغییراتی کرده.دانم.اما اینکه نمی شود از طریق گوشی وارد شد هم آیا جزو تغییرات است؟ ندانم.
/ 0 نظر / 28 بازدید
صداها دارند آزارم می دهند. ماشین ها ، آدم ها ، کلمات ، سوال ها.صدای فکرها.دلم تاریکی می خواهد.آتشی بسوزد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
می دانم پروازی نبوده است.این قدم های تاتی هم چیزی از سر اجبار.که کمی جلوتر.که برو.که آفرین! هرچه بوده همان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
مرداد 97
1 پست
دی 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
8 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
5 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
9 پست
مرداد 93
11 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
15 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
24 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
24 پست
دی 91
40 پست
آذر 91
33 پست
آبان 91
14 پست
مهر 91
18 پست
شهریور 91
33 پست
مرداد 91
31 پست
تیر 91
17 پست
خرداد 91
12 پست
اسفند 90
7 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
5 پست
today
4 پست
هرلحظه
14 پست
کلاس
1 پست
شعر
13 پست
تورا
9 پست
2 پست
دارم
1 پست
شمس
1 پست