سال ها

پیش یا بعد.که بدانیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته اند؟ بهتر که ندانیم . ندانندمان.
/ 0 نظر / 13 بازدید

همین

خب اینجا تغییراتی کرده.دانم.اما اینکه نمی شود از طریق گوشی وارد شد هم آیا جزو تغییرات است؟ ندانم.
/ 0 نظر / 47 بازدید
آذر 97
1 پست
آبان 97
1 پست
مهر 97
1 پست
مرداد 97
3 پست
دی 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
9 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
5 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
9 پست
مرداد 93
11 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
15 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
24 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
24 پست
دی 91
40 پست
آذر 91
33 پست
آبان 91
14 پست
مهر 91
18 پست
شهریور 91
33 پست
مرداد 91
31 پست
تیر 91
17 پست
خرداد 91
12 پست
اسفند 90
7 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
5 پست
today
4 پست
هرلحظه
14 پست
کلاس
1 پست
شعر
13 پست
تورا
9 پست
2 پست
دارم
1 پست
شمس
1 پست