یونا

مرداد

صبح که برمی خیزی کسانی پیش از تو برخاسته اند ، پیش از تو مرگ هایی اتفاق افتاده است و شادی هایی.پیش از تو واژه ها مستعمل یا چروک شده اند.پیش از تو عده ای می دوند و عده ای رسیده اند انگار.صبح که می شود چیزهایی در شب جا می ماند.حرف ها همانند.ما همچنان منتظریم کسی بیاید.کسی برود.صبح می شود و خورشید می آید از گوشه ی آسمان راه رفته اش را برگردد.

+ ; ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٥/٢
comment نظرات ()

 

سکوت دنیای خواب ها.آواز پرنده ای از انتهای جتگل .مرغ حق است انگار.شهر دورتر است و دریا درحاشیه اش لمیده برتن ساحل.روزهای طولانی و شب های خنک.و زنجره ها بی دریغ می خوانند.

+ ; ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٤/٢٦
comment نظرات ()

 

چرا به یاد نمی آورم خودم را؟ آن را که اینجا نوشته است.و تحسین می کنم این نوشته ها را! انگار دیگری نوشته است! که هرگز خود را تحسین نکرده ام با چنین شوقی!

راه کتابخانه یادم می آید.درخت های حاشیه ی پارک.کوچه ی خلوت منتهی به کتابخانه.و بازگشت شوقناکم و کتاب ها.ابلهانه خوشحالم!

  از جایی ازشب صدای همهمه می آید صدای زندگی آدم ها.چراغ های این ساختمان بلند روشن است هنوز.امشب خیابان آرام تر است. کسی هنوز شب را جارو می کشد.صدای کوبیدن چیزی می آید.با این همه شب آرام تراست انگار.انگار در ساحلی همهمه ی توفانی از دورها به گوش می رسد .من  پرگویی می کنم . دست هایم اما حس ندارند.

همه ی متن را غلط گیری کردم!

+ ; ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٢
comment نظرات ()

 

شوق دست ها را تنها دست ها می دانند.ما نمی دانیم.رو به خیابان می کنم از پنجره ی تاکسی.تاب نگاه ندارم.حس لرزش پلک ها.بی قراری لب ها.حس ناتمامی حرف ها.این سال ها.این سال ها.این سال ها. فراموش کنم.شوق تو دارم.دست ها می گویند.می دانند.

+ ; ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٢
comment نظرات ()

 

پرده هایی در باد تکان می خوردند.اتاق های بزرگ  خانه ای قدیمی. قالی های رنگ پریده از آفتاب.اتاق هایی بی شلوغی.خلوت بی هیاهوی آرام.نمی دانم کدام وقت روز بود.شاید همان بی زمانی خواب ها.نور از پنجره های بزرگ بر اتاق و فرش هایش می تابید اما سایه روشن بود اتاق.لباسی آبی. خواب .خواب تو در خواب هایم.

+ ; ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٢
comment نظرات ()

 

بی دلبستگی به جایی.اینجا فقط قرار نوشتن من است .قرار خواندن های تو . 

+ ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٢
comment نظرات ()

مثل خود سنگ

دقیقا مثل خودسنگ.نمی توانم فرو بدهم.

+ ; ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/۱٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٦:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/۸
comment نظرات ()

← صفحه بعد